Det senaste från oss

Här hittar du de senaste nyheterna från oss, som kan vara intressanta och nyttiga för dig och ditt företag. Klicka på nyheten om du vill läsa mer.

Du kan också titta i vår kundtidning – Runt Hörnet. Samtliga nummer hittar du längst ner.

Dessutom kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev. Då får du alla nyheter till din mail.

Sänkt kapitalkrav för aktiebolag ännu närmare

2019-10-14

Nu har ytterligare ett steg tagits mot att sänka kapitalkravet för aktiebolagen. Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen och förslaget ser ut att bli verklighet från 1 januari 2020. I aktiebolagslagen finns krav på att ett aktiebolag måste ha tillgångar som minst motsvarar bolagets förpliktelser. Fram till 1 april 2010 var kravet att ett aktiebolag skulle ha 100 000 kronor i aktiekapital, men då sänktes summan till 50 000 kronor för privata aktiebolag.

Läs mer

Ny schablon från skatteverket angående sjukvårdsförsäkringar

2019-10-14

Förmån av fri hälso- och sjukvård blev skattepliktigt för anställda i juli 2018. I samband med det upplyste de olika försäkringsbolagen om hur stor del av deras sjukvårdsförsäkringar som avsåg hälso- och sjukvård, dvs hur stor del av premien som var skattepliktig förmån för de anställda, oftast 70-75%. Resterande del av premien avsåg skattefria åtgärder som t ex rehabilitering och förebyggande behandlingar.

Läs mer

Välkommen på frukostseminarium 23 maj

2019-05-09

Välkommen på frukostseminarium om de nya reglerna kring generationsskifte! Bra kommunikation, stabila relationer och kunskap om regelverk skapar förutsättningar för framgångsrika ägarskiften för dig som äger och driver företag. Med dagens regler kring generationsskifte missgynnas den som säljer sitt företag till närstående jämfört med den som säljer företaget till extern part. Igår (8 maj) beslutade riksdagen dock att förändra detta.

Läs mer

När och hur kan man deklarera

2019-04-18

Den förtryckta deklarationen ska du nu ha fått i din brevlåda, Skatteverket skickar ut dem senast den 15 april. Om du har anmält dig till digital brevlåda har du fått din deklaration som en pdf-fil och får alltså ingen på papper. Deklarationen finns även tillgänglig på Skatteverkets e-tjänst.
Som alltid är det viktigt att du kontrollerar att de förtryckta uppgifterna stämmer! Om något skulle vara fel behöver du kontakta den som har lämnat kontrolluppgiften t ex din arbetsgivare eller bank så att de kan göra en rättelse. I år kan det vara bra att tänka på att Skatteverket särskilt granskar t.ex. handel med kryptovaluta.

Läs mer

Många påverkas av Brexit

2019-03-12

Den 30 mars 2019 har Storbritannien för avsikt att lämna EU (Brexit) och alla företag och privatpersoner som handlar med Storbritannien kommer att påverkas. Det är fortfarande inte klart om de lämnar EU med eller utan avtal. Om det blir utan avtal kommer utträdet att innebära att det inte kommer finnas några övergångsregler att tillämpa, Storbritannien blir då ett tredjeland direkt den 30/3 2019 i förhållande till andra EU-länder vilket påverkar bl a hur man hanterar moms och punktskatter. Om utträdet blir med avtal innebär det troligen att EUs regelverk kommer att fortsätta gälla under en övergångsperiod dvs moms och punktskatter hanteras på samma sätt som idag under en viss period.

Läs mer

Tillväxtverket ger stöd till internationalisering och digitalisering

2019-03-12

Små företag som vill ta hjälp av extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft kan ansöka om affärsutvecklingscheckar från Tillväxtverket. Under 2019 kan man söka inom områdena:

- Internationalisering – för företag som vill nå nya internationella marknader eller utreda frågor kopplade till Brexit
- Digitalisering – för företag som vill ta vara på digitaliseringens möjligheter

Läs mer

Karensdag blir karensavdrag

2019-02-12

Från 1/1 2019 ersätts karensdagen vid sjukdom med ett karensavdrag och syftet med de nya reglerna är att det ska bli mer rättvist bl a för de som arbetar oregelbundna tider. De kunde tidigare drabbas av mycket olika karensavdrag beroende på vilken dag de blev sjuka. Nu ska istället avdraget göras med 20% av den sjuklön som en genomsnittlig veckoersättning skulle ge, och därmed spelar det inte längre någon roll när sjukfrånvaron inträffar, avdraget blir lika stort oavsett hur mycket man skulle arbetat den första dagen.

Läs mer

Planera löneuttaget fram till årsskiftet

2018-12-03

När året går mot sitt slut är det läge för ägare till aktiebolag att planera sitt löneuttag. För inkomståret 2018 gäller att du kan ha en inkomst på 468 700 kr utan att behöva betala statlig inkomstskatt (20–25 procent). Detta utgör den så kallade brytpunkten. Notera också att högsta pensionsgrundande inkomst för inkomstår 2018 uppgår till 504 375 kr. För lönedelar över det beloppet får man som anställd alltså ingen valuta alls för de ca 31% i sociala avgifter som arbetsgivaren betalar.

Läs mer

Välkommen på frukost seminarium 10 januari 2019

2018-12-03

Vi inleder 2019 med ett frukostseminarium - Om arbetsgivardeklarationer på individnivå. Är du redo för den nya formen av rapportering av arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI) som blir gällande för alla bolag från 1 januari 2019? Löner som betalas ut under januari månad ska redovisas individuellt senast 12 februari 2019. Uppgifterna som ska lämnas är ungefär desamma som brukar lämnas i den årliga kontrolluppgiften. Så för 2019 och framåt kommer alltså inte någon kontrolluppgift behöva lämnas in.

Läs mer

Allmänna fastighetstaxeringen

2018-10-15

Nu är det dags för den allmänna fastighetstaxeringen av bl a hyreshus och industribyggnader, den kommer vart sjätte år! Skatteverket har nyligen skickat ut fastighetsdeklarationen till ägare av alla fastighetstyper utom småhus (villor) och lantbruk, om du inte har ansökt om (och erhållit) anstånd ska deklarationen lämnas in redan den 1 november 2018. Skatteverkets beslut om nya taxeringsvärden meddelas sommaren 2019 men de nya taxeringsvärdena gäller från och med den 1 januari 2019. Utgångspunkten är att taxeringsvärdet ska motsvara ca 75 % av marknadsvärdet två år innan taxeringsåret (dvs 2017).

Läs mer

Skattenyheter den 5 dec

2018-09-03

Skattelagstiftningen förändras ständigt och det kan vara svårt att hålla koll på alla förändringar. Vi bjuder därför in till ett frukostseminarium där vi informerar om skattenyheter som aktualiseras inför det kommande året. Förändras reglerna för fåmansföretagsdelägare och hur mycket lön bör du ta ut under 2018 respektive 2019? Får bolaget dra av sina räntekostnader? När ska individuella arbetsgivardeklarationer lämnas? Vår skattejurist Erika Karlssongår igenom vad som gäller för såväl din privata som bolagets ekonomi.

Läs mer

Fastighetsträff den 22 nov

2018-09-03

Arbetar du i fastighetsbranschen, med transaktioner eller traditionell förvaltning, ska du passa på att boka in dig på vårt spännande fastighetsseminarium. Under förmiddagen informerar Per Arbin från Fastighetsägarna och Jenny Axelsson från Halmstad Kommun oss om vad som är på gång inom fastighetsbranschen respektive Halmstad Kommun. Håkan Ripa från Danske Bank ger oss sin syn på finansierings- och belåningsmöjligheter och våra skattejurister Erika Karlsson och Jenny Thomsson uppdaterar oss om nyheter och påminner om vanliga fällor och fel inom skatteområdet.

Läs mer

Seminarium ägarstrukturer

2018-09-03

Oavsett vilken bransch du arbetar i ställs du sannolikt inför frågeställningar relaterade till det optimala ägandet i ditt företag i framtiden. Skattereglerna är komplexa och kan resultera i onödiga skattekostnader om transaktionerna inte görs på ”rätt” sätt. Vi håller därför ett förmiddagsseminarium den 25 oktober där vi förklarar hur reglerna fungerar och hjälper dig med vad som är viktigt att tänka när du ska ta in anställda eller på annat sätt utöka eller minska delägarkretsen samt göra ägarförändringar inom familjen eller avyttra företaget externt.

Läs mer

HR seminarium 14 sept

2018-09-03

Du som arbetar som chef och ledare i olika delar har ett långtgående ansvar för verksamhetens viktigaste resurs, personalen! Ansvaret är legalt, affärsmässigt och även moraliskt. Företagets hantering av HR-frågorna är också en viktig faktor för de anställdas och omvärldens syn på företaget. Ett företag där HR-frågorna sköts på ett bra sätt har lättare att knyta bra medarbetare till sig. På vårt frukostseminarium kommer vår HR-konsult Bengt Johnsson att prata kring vad du ska tänka på och hur vi kan hjälpa ditt företag med dessa frågor.

Läs mer

Slopad skattefrihet för privat sjukvård

2018-06-19

Den 1 juli 2018 förändras förmånsreglerna när det gäller hälso- och sjukvård. Den tidigare skattefriheten för privat sjukvård och privata sjukvårdsförsäkringar kommer därmed att försvinna.
Grundprincipen för inkomstbeskattningen är att lön, förmåner och andra inkomster som erhålls på grund av tjänst ska tas upp till beskattning. Vi har dock ett undantag när det gäller icke offentligt finansierad hälso- och sjukvård till anställda.

Läs mer

Sänkt skatt för fackligt anslutna

2018-06-19

2007 avskaffades reglerna om skattereduktion för fackföreningsavgifter, den 1 juli 2018 återinförs de igen. Regeringen och skatteutskottet anser att det är viktigt att skydda den svenska modellen där många organiserar sig fackligt och där fackförbunden och arbetstagarorganisationer är starka. Med anledning därav införs möjligheten för fackföreningsmedlemmar att dra av 25 % av årsavgiften till svensk eller utländsk arbetstagarorganisation i sin deklaration.

Läs mer

Digital deklarationstjänst

2018-04-25

Nu förenklar skatteverket för dig som anlitar en revisionsbyrå eller redovisningsbyrå för att deklarera. Tidigare har byrån kunnat lämna bilagor digitalt men varit tvungna att lämna huvudblanketter och övriga upplysningar på papper. Men nu finns möjligheten att lämna in allt digitalt och du behöver bara godkänna deklarationen med din e-legitimation t ex mobilt bank-ID. Sista dagen att godkänna din deklaration är den 15/6, förutsatt att byrån har uppskov för dig.

Läs mer

GDPR – vad gäller?

2018-04-03

Alla företag och organisationer måste anpassa sig till GDPR som träder i kraft den 25 maj. Det kan kännas oöverstigligt och svårt utifrån alla skriverier som varit i pressen om böter osv. Syftet med GDPR är gott, d v s att vi alla skall ha större kontroll över vilka personuppgifter som finns registrerade om oss, och på vilket sätt och hur länge dessa hanteras.

Som organisation måste man inte vara klar och fullt GDPR-anpassad den 25 maj, men man måste ha satt igång genom att informera sig om vad som krävs och ha påbörjat arbetet med GDPR. Läs mer om vad som krävs för att uppfylla GDPR och vad man i korthet praktiskt bör göra.

Läs mer

Dags att deklarera

2018-04-03

Det finns numera många sätt att deklarera på. Ska du bara godkänna din deklaration utan att göra några ändringar eller lämna bilagor så kan du välja att deklarera i skatteverkets app, via sms eller genom att ringa. Du hittar nummer och säkerhetskoder i din deklaration. Ska du däremot göra ändringar eller lämna bilagor, t ex om du har sålt din bostad, sålt värdepapper eller är företagare, då är det skatteverkets e-tjänst, deklarera på papper eller ta hjälp av din redovisningskonsult / revisor som är aktuellt.

Läs mer

Är vd:n verkligen vd:n

2018-02-27

Flera av våra kunder har på senare tid blivit utsatta för sk vd-mail. Bedragare skickar mail som ser ut att komma från vd:n, till en medarbetare som hanterar betalningar. Hen ber om en överföring av pengar (ofta i euro eller dollar) och det är bråttom, kan du ordna det? Det är skickligt gjort och mailen ser riktiga ut, har man inte rutiner som säkrar att det är en korrekt utbetalning är det lätt hänt att pengarna går iväg till bedragarnas konto, ofta utomlands. Fenomenet kallas ”spoofing” och bedragaren har alltså inte kapat vd:ns mailbox utan bara maskerat sin adress så den ser ut att komma från vd:n. Genom att söka på företagets hemsida hittar bedragarna namn och e-postadresser på personer som kan tänkas be om en utbetalning, och på personer som kan tänkas utföra den.

Läs mer

Dyrare med tjänstebil

2018-01-22

Att ha tjänstebil kommer att bli dyrare från och med 2018. Framför allt för dem som bor i områden där trängselavgifter tas ut. Har du förmånsbil? Och kör mycket i Stockholm eller Göteborg? I så fall kommer du att påverkas av ändrade förmånsregler för tjänstebilar. Riksdagen har fattat beslut, utifrån regeringens budgetförslag tidigare i höstas, om att trängselskatten ska förmånsbeskattas separat. Det innebär att du som har en förmånsbil och passerar en betalstation måste hålla reda på om resan sker i tjänsten eller privat.

Läs mer

Uttag inför årsskiftet – maximera din utdelning

2017-12-13

Nu är det hög tid att se över företagets löneuttag för att maximera utdelningsmöjligheterna. Baker Tilly uppdaterar dig kring gällande regler och vad du bör tänka på.

– En väldigt liten miss i löneuttaget kan få stora konsekvenser, säger Jan Carlsson, auktoriserad revisor på Baker Tilly. Reglerna för hur du som fåmansföretagare blir beskattad på dina uttag av kapitalvinst regleras i de så kallade 3:12-reglerna. När regeringen 2014 beslutade att se över reglerna, då de ansågs för förmånliga, skapades en stor oro bland landets fåmansföretagare.

Läs mer

Vadå responsiv

2017-04-25

Moderna webbsidor gör numera det vi på Baker Tilly Halmstad alltid har gjort – dvs. ger varje kund/besökare bästa möjliga mottagande. Inom dagens webbdesign är det en självklarhet att en webbsidas layout ska vara responsiv och förändras utifrån vilken skärmstorlek och skärmupplösning besökaren har. Detta har du säkert upplevt på många sidor du besökt, men kanske inte tänkt på eftersom du inte besöker samma sida från mer än en enhet samtidigt.

Läs mer