Detta granskar Skatteverket extra noga under 2020

Svartarbete och andra brott i städ- och transportbranscherna
Skatteverket menar att detta är branscher där det förekommer svartarbete, illegal arbetskraft, osanna fakturor och falska löneuppgifter. Andra branscher har tidigare kontrollerats t ex bygg- och restaurangbranscherna.

 

Privata kostnader och oredovisade förmåner
I de små och medelstora företagen är detta de vanligaste anledningarna till att företagen får höjd skatt efter en kontroll av Skatteverket. Ca 8 miljarder är det bedömda skattefelet och hela 4 av 10 företag gör fel. I år kommer företagsägda bilar och fastigheter med höga förmåns- och taxeringsvärden att granskas särskilt.

 

ID-fusk och välfärdsbrott
Skatteverket kommer att fortsätta arbetet mot identitetsrelaterat fusk för att minska felaktiga utbetalningar från våra välfärdssystem. Sedan folkbokföringsbrottet infördes har Skatteverket gjort ca 300 brottsanmälningar.

 

Skenutvandring och penningtvätt
När det gäller det internationella arbetet kommer Skatteverket att granska bl a skenutvandring, dvs när personer är skrivna i utlandet men ändå borde betala skatt i Sverige. I dagsläget har ett hundratal granskningar inletts. Även innehav av kapitalförsäkringar ska kontrolleras. I takt med att Skatteverket får fler verktyg som gör det möjligt att kartlägga och utreda misstänkta transaktioner med utlandet utökas även deras möjlighet att arbeta mot penningtvätt.