Allmänna fastighetstaxeringen

Det är viktigt att du som ägare går igenom fastighetsdeklarationen och korrigerar det som behövs så att Skatteverket fattar ett beslut på rätt underlag. Ett felaktigt fastighetsvärde innebär en felaktig fastighetsavgift/fastighetsskatt vilket inte är bra vare sig det innebär att du betalar för mycket eller för lite. Skatteverkets beslut grundar sig på schabloner kombinerat med de uppgifter de fått av dig och det är inte alltid de stämmer för din fastighet. Vid din genomgång kan det vara bra att tänka på följande.

 

De uppgifter som efterfrågas innebär till viss del en uppskattning av kostnader per den 1 januari 2019, när det gäller hyresnivån efterfrågas dock 2017 års hyresnivå. Om hyran inkluderar även andra kostnader, t.ex. hyresgästanpassningar eller parkeringsplats på markplan, så ska detta avräknas från hyran. Om fastigheten används i egen verksamhet eller hyrs ut till koncernbolag eller annat närstående bolag så är det fråga om så kallad internhyra som inte kan ligga till grund för fastighetstaxeringen. Istället ska hyra för andra likvärdiga objekt används, då dessa uppgifter i många fall är svåra att ta fram har Skatteverket tagit fram schabloner som kan användas. I de fall du använder dig av schablonerna är det viktigt att veta hur fastighetens olika ytor används, garage ska t.ex. värderas till 30-40% av kontorsvärdet och lager ska värderas till 50-60 % av kontorsvärdet. Angivna hyresnivåer får stor effekt på taxeringsvärdena för hyreshus med lokaler och det är därför viktigt att du anger korrekta belopp här!

 

För industribyggnader ska taxeringsvärdet bestämmas med ledning av olika värdefaktorer, t.ex. lokaltyp och standard. Det är därför viktigt att du säkerställer att ytorna på respektive lokaltyp är korrekt och att de har rätt värdeår samt standard angivet.

 

Som justeringsgrund för taxeringsvärdet kan du även åberopa ”säregna förhållande”, vilket kan vara t.ex konstruktionsfel, beslut om rivning, saneringsbehov, otillräcklig väg och VA förhållanden mm. För industrimark är en av de vanligaste justeringarna reservmark, vilket innebär att fastigheten kan få ett lägre taxeringsvärde om inte all mark används i verksamheten. Allt som gör att fastigheten inte har det marknadspris som den skulle haft under bästa möjliga förhållande kan innebära justeringsmöjlighet!

 

Om du har en byggnad som är under uppförande eller väsentlig ombyggnation är det viktigt att ange detta till Skatteverket. Taxeringsvärdet grundas på hälften av de nedlagda kostnaderna på byggnaden. Det är kostnader som nedlagda tom 1 januari 2019 som ska inkluderas men de ska omräknas till det genomsnittliga kostnadsläget för 2017. Glöm inte att inkludera värdet av eget eller annans oavlönade arbete. Om det är fråga om nybyggnation (eller väsentlig ombyggnad) av hyreshus med bostäder så finns det även möjlighet att få ett skattebefrielse alternativt nedsatt fastighetsskatt, under förutsättning att fastigheten får nytt värdeår.

 

Om fastigheten utgör en så kallad specialbyggnad är den helt befriad från fastighetsskatt. Har du en byggnad som till övervägande del används för något av nedan bör du därför meddela Skatteverket detta.

 

 • Försvarsbyggnader
  ­
 • Kommunikations­bygg­nader (flygplatser, tågstationer etc)
 • Distributionsbyggnader (överföring av gas, värme elektricitet)
 • Värmecentraler
 • Reningsanläggningar
 • Vårdbyggnader (inkl. LSS boende, äldreboende med vårdverksamhet etc)
 • Bad-, sport- och idrottsanläggningar (hit har även t.ex. ”discobowling” med restaurang klassats)
 • Skolbyggnader (inkl. förskolor)
 • Kulturbyggnader (teater, bio, museum etc)
 • Ecklesiastikbyggnader (t.ex. kyrkor eller byggnader för religiös verksamhet)
 • Allmänna byggnader (domstolar, stadshus mfl, främst ägda av stat och kommun)

 

Erika Karlsson

Skattejurist, Auktoriserad skatterådgivare

erika.karlsson@bakertilly.se

Direkt: +46 (0)70-17 00 542