Regeringens stödpaket i coronatider

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader
Statskassan tar alla sjuklönekostnader april -maj, görs via skattekontot som en utökning av det nuvarande stödet för höga sjuklönekostnader.

 

Läs regeringens pressmeddelande här.

 

Även egenföretagare får en schabloniserad sjukpenning dag 1-14. Sen tidigare har det gåtts ut med att karensavdraget tas bort för tiden 11/3 -31/5. Regeringen har också sagt att kravet på sjukintyg från åttonde dagen ska tas bort tillfälligt, för att minska såväl belastning på vården som onödig smitta. Lagförslag för sistnämnda förväntas inom de närmaste dagarna (sannolikt i ändringsbudgeten den 19/3)

 

Läs regeringens pressmeddelande här.

 

Möjlighet till korttidspermittering
Staten tar över stor del av företagets kostnad för att kunna behålla personal. Bygger på tidigare förslag men med ytterligare subventioner.
Reglerna tillämpas från och med den 16 mars (officiellt ikraftträdande 7 april och tänkt att gälla tom. 2020-12-31.) Förslaget gäller alla branscher, ges via skattekontot, och förutsätter att det finns ett stödbehov. I princip innebär det att stat, arbetsgivare och anställd delar på kostnaden för att den anställde går ner i tid.

 

Tabell över fördelningen finns exempelvis HÄR , och mer finns att läsa i lagrådsremissen HÄR .

 

”En förutsättning för stöd vid korttidsarbete är att löne- och arbetstidssänkningarna har stöd i avtal (15 och 16 §§ lagen om stöd vid korttidsarbete). Införandet av korttidsarbete förutsätter således att arbetstagare och arbetsgivare är överens om att åtgärden är lämplig för att möta en tillfällig och allvarlig ekonomisk svårighet. Korttidsarbete utgör vidare en förmån för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Arbetstagaren får visserligen gå ner i lön men detta kompenseras av en proportionerligt större arbetstidsminskning. Arbetsgivaren mottar stöd direkt från staten. Mot denna bakgrund anser regeringen att det är motiverat att låta de nya bestämmelserna tillämpas med retroaktiv verkan från och med den 16 mars 2020.” (Lagrådsremissen, punkt 7.2)

 

 

Likviditetsförstärkning via skattekontot
Företag kan få anstånd med betalning av sociala avgifter, källskatt och moms. Anstånd kan lämnas med tre månaders skatteinbetalningar och som längst under 12 månader. Förslaget har gått till lagrådet för behandling. Reglerna träder ikraft 7 april men tillämpas från 1 januari, innebärande att det går att söka återbetalning av redan inbetalad skatt 2020. Anstånd kommer endast beviljas företag som inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa eller har stora skatteskulder (vi lär få se mer av hur detta ska bedömas.) Samma lagrådsremiss som för korttidspermitteringen gäller; LÄS HÄR

 

Skatteverket anser att coronavirusets påverkan på ekonomin kan vara skäl för att få anstånd med betalning även av ”vanlig skatt” såväl för individer som för företag.  Det finns ett krav på att kunna visa att betalningssvårigheterna är tillfälliga, vilket kan vara svårt i rådande läge, men det kan ändå vara bra att känna till att antagligen kommer Skatteverket ha en generösare inställning till att bevilja anstånd.

 

Läs mer om privata/skatter

Läs mer om företagochorganisationer/skatter