Förstärkta avdrag på arbetsgivaravgifter för FoU

Vid beräkning av arbetsgivaravgifterna på ersättning till en anställd som arbetar med forskning eller utveckling ska avdrag göras med 10% av avgiftsunderlaget för denna person. Det sammanlagda avdraget för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling i en koncern får inte överstiga 600 000 kr / kalendermånad.

 

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2021.

 

Definitionen av forskning och utveckling enligt socialavgiftslagen är generellt sett snävare än vad man allmänt inom näringslivet ofta betecknar som forskning och utveckling. Det förekommer även att personal omväxlande eller parallellt arbetar med både kvalificerad forskning och mer ordinär produktutveckling som inte ger avdragsrätt. Sådana förhållanden och gränsdragningar ställer stora krav på att kunna visa vilka projekt, vilka perioder och vilken personal som kvalificerar för avdragsrätt.

 

Här kan du läsa mer om hur skatteverket beskriver vad som krävs.

 

Underlag för att få forskningsavdrag

För att få avdrag ska en arbetsgivare, för varje redovisningsperiod, kunna visa att kraven för avdraget är uppfyllda. Arbetsgivaren ska kunna visa att forskning och utveckling föreligger genom att visa att

 • det sker systematiskt
 • det är kvalificerat
 • det sker i kommersiellt syfte
 • syftet är att få ny kunskap om det rör forskning
 • en produkt väsentligt förbättras om det rör utveckling
 • resultatet av forskningen varit avgörande om det rör utveckling.

 

Arbetsgivaren måste också kunna visa att varje enskild arbetstagare

 • arbetat med just sådan forskning eller utvecklingsarbete som anges ovan
 • arbetat med detta forsknings- eller utvecklingsarbete i den omfattning som anges ovan.

 

Vilka underlag som krävs kan skilja sig åt beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Eftersom förhållandena varierar mellan olika branscher och olika företags förutsättningar går det inte att generellt ange vilka specifika dokumenttyper som ska upprättas eller lämnas som bevisning.

 

Dokument som kan ligga till grund för Skatteverkets prövning kan till exempel vara:

 • planeringsunderlag
 • projektbeskrivningar
 • bemannings-PM
 • forskningsrapporter.

 

Eftersom definitionen av forskning och utveckling enligt socialavgiftslagen är relativt snäv kan det krävas att arbetsgivaren lämnar en mer specifik beskrivning som visar att kriterierna i lagtexten är uppfyllda. Om hänvisning sker till forskningsrapporter eller liknande är det viktigt att i beskrivande ordalag förklara hur det egna arbetet bedrivs och hur det är kopplat till forskningen.