Skattelättnader för egenföretagare

Sänkta arbetsgivaravgifter för mindre företag 
Generell tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter så att enbart ålderspensionsavgiften (10,21 %) betalas. Nedsättningen föreslås gälla för upp till 30 anställda per företag och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 tkr/månad. Nedsättningen kommer att gälla från och med 1 mars (dvs arbetsgivaravgifter som ska betalas nu i april) och fyra månader framåt (tom 30 juni 2020). Även egenavgifterna kommer att sättas ner så att företagaren betalar ålderspensionsavgiften och 2/3 av övriga avgifter (baseras på att sänkningen av arbetsgivaravgifter endast görs för 4/12 månader).

 

Korttidsarbete för delägare till aktiebolag och familjemedlemmar 
Tillväxtverket har sedan ett par dagar tillbaka uppdaterat sin hemsida och anger nu tvärtemot tidigare information att även ägare kan permitteras. Vid kontakt med deras chefsjurist har svaret varit att de inte anser sig bundna av tidigare lagförarbete (som undantog ägare genom koppling till LAS), utan velat ha en så bred tillämpning som möjligt. Även om tanken är god medför det tillämpningsfrågor när en lag appliceras bredare än vad den utformats för. Regeringen meddelade idag att man arbetar på en ny ordning där även delägare och familjemedlemmar ska omfattas. I nuläget uppmanar vi dock till försiktighet när det gäller permittering av ägare, till dess att vi ser mer information kring hur de tänkt det skulle tillämpas i praktiken.

 

Möjlighet till lägre hyra 
Regeringen ska gå in och bära 50 % av en eventuell hyresnedsättning som hyresvärden ger hyresgästen, dock max 50 % av den fasta hyran. Stödet, som gäller för hyresgäster i särskilt utsatta branscher, ska sökas i efterhand av hyresvärden och kommer att gälla för andra kvartalet 2020. Hyresgästen måste således diskutera med sin hyresvärd.

 

Anståndshanteringen
De anståndsmöjligheter som införts avseende bl.a. moms gällde tidigare enbart de som hade månads- eller kvartalsmoms. Nu ska det utvidgas till att även gälla årsmomsen och företagaren kan få anstånd upp till ett år. Regeringen låter även meddela att de följer löpande den diskussion om räntan/avgiften (6,6 % på årsbasis) men har ännu inte presenterat någon sänkning utan avvaktar regeringsarbetet – frågan ska diskuteras i finansutskottet imorgon. De påpekar även att räntan inte bör jämföras med bolåneräntor utan med företagslån utan särskild kreditprövning.

 

Tillfälligt återbetald skatt till egenföretagare (enskild näringsidkare och fysiska delägare i handelsbolag)
Reglerna om periodiseringsfonder kommer enligt regeringens förslag att ändras tillfälligt så att 100 % av det skattemässiga resultatet för inkomstår 2019 kan sättas av till periodiseringsfond, dock max 1 Mkr. Detta belopp kan kvittas mot framtida förluster under de kommande sex åren (tvingande återföring efter sex år enligt vanliga regler). Med anledning av detta förslag får enskilda näringsidkare och fysiska delägare möjlighet att få tillbaka 2019 års preliminära skatteinbetalningar. Det är möjligt att ansöka om förtidsåterbetalning genom att lämna en ny preliminär inkomstdeklaration (för inkomstår 2019) fram till och med halvårsskiftet. Notera att de ändrade reglerna om periodiseringsfond inte gäller för aktiebolag.

 

Möjlighet att ha företaget vilande om företagaren blir arbetslös 
Det finns regler om att ett företag endast får läggas vilande en gång under fem år, men om bolaget läggs vilande under 2020 så görs undantag från denna regel. Genom att kunna lägga företaget vilande kan företagaren få A-kassa, men har samtidigt möjlighet att starta upp företaget snabbare när möjlighet finns.

 

Statlig företagsakut
Staten garanterar 70 % av nya lån från bankerna till företag som på grund av coronaviruset har fått ekonomiska svårigheter men i övrigt är livskraftiga. Garantiavgift kommer att tas ut.