Går det dåligt i coronatider?

När och på vilket sätt behöver styrelsen agera om egna kapitalet riskerar att understiga hälften av aktiekapitalet?

 

För det första ska styrelsen enligt Aktiebolagslagen (ABL) fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation samt att se till att det finns rutiner för att kunna följa bolagets resultat och ställning löpande utan oskälig fördröjning. När det finns skäl att anta att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet är det enligt ABL 25 kap 13§ styrelsens skyldighet att genast upprätta en kontrollbalansräkning. Hur lång tid har styrelsen sedan på sig? Svaret på det är inte exakt utan beror på komplexiteten i företaget, så mellan 1-4 veckor.

 

En kontrollbalansräkning skall upprättas enligt de regelverk som kan tillämpas i den ordinarie redovisningen. Det betyder att större företag inte kan tillämpa K2 i en kontrollbalansräkning, medan ett företag som i den ordinarie redovisningen kan välja mellan K2 och K3 kan göra samma val i en kontrollbalansräkning oavsett vilket som tillämpas i den ordinarie redovisningen.  Detta kan medföra att tillgångar kan tas upp till ett högre värde och skulder tas upp till ett lägre värde än i de ordinarie redovisningsreglerna. Det får det även göras ytterligare justeringar i en kontrollbalansräkning, tillgångar får redovisas till nettoförsäljningsvärde och skulder p.g.a. statligt stöd behöver inte redovisas.

 

När en kontrollbalansräkning tagits fram som visar på att det egna kapitalet understiger hälften av aktiekapitalet ska den, i de fall bolaget har en vald revisor, granskas av revisorn. Sedan ska kontrollbalansräkningen läggas fram på en första kontrollstämma där stämman ska pröva om bolaget ska gå i likvidation. Om stämman inte beslutar om likvidation har aktieägarna 8 månader på sig att läka kapitalbristen (den s.k. rådrumsfristen).

 

 

Vad kan man då göra för att läka kapitalbristen?

  • Verksamheten genererar ett överskott
  • Ovillkorat eller villkorat aktieägartillskott
  • Nyemission
  • Företagsrekonstruktion
  • Koncernbidrag (i förekommande fall)
  • Nedsättning av aktiekapital (i förekommande fall)

 

 

Vem kan bli personligt ansvarig och när?

 

Enligt ABL så är styrelsens ledamöter solidariskt ansvariga för de förpliktelser som uppstår under den tid styrelsen underlåtit att upprätta en kontrollbalansräkning, sammankalla till en första kontrollstämma eller om bolagets kapital 8 månader efter en första kontrollstämma inte är återställt och därmed inte ansökt om likvidation.

 

Övriga befattningshavare såsom en verkställande direktör eller ekonomiansvarig kan, om personen vetat om kapitalbristen utan att informerat styrelsen, bli solidariskt ansvarig med styrelsen.

 

Aktieägare som med vetskap om att bolaget borde gått i likvidation är delaktiga i ett beslut om att fortsätta bolagets verksamhet ansvarar solidariskt med styrelsen för de förpliktelser som uppkommer efter beslutet.

 

 

När upphör det personliga betalningsansvaret?

 

Det personliga betalningsansvaret för nya förpliktelser upphör antingen när ansökan om likvidation inlämnats, en kontrollbalansräkning som visar att det egna kapitalet uppgår till det registrerade kapitalet eller när bolagsstämman, Bolagsverket eller domstol beslutat om likvidation.

 

Ansvaret för förpliktelser som uppkommit under tiden med personligt betalningsansvar kan enbart upphöra genom att skulden regleras.

 

Värt att notera är att kapitalet måste uppgå till hela aktiekapitalet för att anses vara återställt, det räcker inte med hälften av aktiekapitalet.

 

För att få mer information om kapitalbrist och obestånd eller om ni är osäkra på hur det ligger till för just er tveka inte att höra av er till er revisor eller redovisningskonsult. Om ni kan anta att kapitalet kan vara till mer än hälften förbrukat måste ni omgående vidta åtgärder för att inte riskera att en kontrollbalansräkning upprättas för sent. Bra kommunikation är A och O särskilt när kapitalet tryter, vi finns alltid här för er!