Anstånd med inbetalning av skatt med anledning av Coronaviruset – praktisk hantering

 1. Vad innebär lagändringen i korthet? 

Möjlighet till tillfälligt anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall finns i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall. Anståndet ska beviljas efter ansökan om inte särskilda skäl talar emot det. Särskilda skäl är exempelvis att den skattskyldiga har skatteskulder som inte är försumbara. Reglerna om tillfälliga anstånd föreslås träda i kraft den 7 april 2020. Förslaget påverkar inte tidpunkten för lämnande av deklaration.

 

 2. Under hur lång tid och med vilket belopp kan tillfälliga anstånd medges? 

Skattskyldiga ges möjlighet till anstånd med inbetalning av skatteavdrag avseende anställdas preliminära skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt som gäller redovisningsperioderna januari-september 2020. Anståndet får beviljas för högst tre redovisningsperioder vardera om redovisningsperioden är en kalendermånad. För mervärdesskatt som redovisas kvartalsvis får anstånd beviljas för högst en redovisningsperiod. Anståndstiden får bestämmas till längst ett år räknat från dagen för beslutet om anstånd.

 

 3. Vad kostar ett tillfälligt anstånd för den skattskyldige?

Utöver den sedvanliga låga kostnadsräntan vid anstånd ska en anståndsavgift betalas. Avgiften ska tas ut med en 0,3 procent per påbörjad kalendermånad på beviljat anståndsbelopp från och med månaden efter att anstånd beviljas fram till och med förfallomånaden. Om anståndet återkallats ska avgiften sättas ned i motsvarande mån.

 

 4. Kommer det att komma en separat blankett för att ansöka om tillfälliga anstånd?

Ja, det pågår arbete för att ta fram en separat ansökningsblankett för ansökan om tillfälligt anstånd. Denna beräknas vara klar i samband med att lagen träder i kraft och kommer att finnas på Skatteverkets hemsida.

Det finns dock inget formellt krav att ansökan görs på blankett.

 

 5. Hur ska en ansökan om tillfälligt anstånd som kommer in innan ändringarna börjar gälla hanteras? 

Skatteverket kan inte fatta något beslut i anståndsfrågan innan ändringarna i lagen har börjat gälla, men Skatteverket ska inte avvisa ansökan utan avvaktar med att handlägga den tills att ändringarna i lagen trätt i kraft.

Skatteverket har även möjlighet att besluta om ett handläggningsanstånd enligt 63 kap. 23 § SFL i avvaktan på att prövning kan ske. Detta kan framför allt bli aktuellt om sökanden riskerar att restföras innan prövning kan ske, under förutsättning att sökanden i övrigt uppfyller kraven för att få ett tillfälligt anstånd.