Sänkt skatt för fackligt anslutna

Medlemmar med reducerade avgifter riskerar att inte omfattas av förslaget eftersom avgiften måste uppgå till minst 400 kr/år för att berättiga till skattereduktion, någon övre gräns finns inte.

 

En fackföreningsavgift om 250 kr/månad innebär en skattereduktion om 750 kr/år.

 

I samband med återinförandet av skattereduktionen åläggs arbetstagarorganisationerna att lämna kontrolluppgift om erlagd fackföreningsavgift. En medlem kan begära att kontrolluppgift inte ska lämnas, med tanke på den personliga integriteten. En sådan begäran ska lämnas skriftligen. Eftersom uppgift om medlemskap i fackförening är en sk känslig uppgift enligt den nya dataskyddsförordningen kommer Skatteverket även ändra sin hantering så att respektive skattereduktion inte längre särredovisas i beslut om slutlig skatt. Eventuell skattereduktion för fackföreningsavgift kommer istället att ingå i ett sammanlagt belopp för skattereduktioner.

 

De nya reglerna som beräknas kosta staten drygt 2,5 miljarder kronor gäller för medlemsavgifter som betalas efter 30 juni 2018 och första kontrolluppgiften för fackföreningsavgiften ska lämnas för inkomstår 2018.