Omställningsstöd

Regeringens förslag om införandet av ett omställningsstöd är under fortsatt beredning, den 6 juni publicerade lagrådet sitt yttrande över förslaget. De närmare reglerna ska dessutom presenteras i en förordning. Avsikten är att reglerna ska träda i kraft den 1 juli 2020 (ansökan kan göras först då) och att stödet ska sökas senast den 31 augusti 2020. Enligt förslaget gäller följande.

 

Stödet ges till fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet (omsättning om minst 250 tkr) i Sverige och är registrerade för F-skatt. För att vara berättigade till stöd ska företagets sammanlagda nettoomsättning för mars och april 2020 understiga 70 % av den sammanlagda nettoomsättningen för mars och april 2019, omsättningstappet ska även vara en effekt av spridningen av coronaviruset.

 

Omställningsstödet ges med maximalt 75 % av företagets fasta kostnader för mars och april 2020, stödet proportioneras i förhållande till omsättningstappet. Ett företag som haft ett omsättningstapp om 40 % kan därmed få ersättning med 30 % (40×75 %) av sina fasta kostnader, om omsättningstappet i stället är 100 % får företaget ersättning för 75 % av de fasta kostnaderna. Stödet kommer därmed att variera mellan 22,5 % (30*75%) och 75 %, maximalt stöd per företag är 150 miljoner.

 

Med fasta kostnader avses bl.a. kostnader för hyra och leasing, räntor, värdeminskning på anläggningstillgångar, elektricitet, vatten, uppvärmning av lokaler, försäkringar och utfodring av djur. En uppräkning av vilka fasta kostnader som ska omfattas kommer att presenteras i en förordning.

 

Som utgångspunkt kommer varje företag att bedömas för sig, oavsett om det ingår i en koncern eller ej. Alla koncernföretag som önskar omställningsstöd måste dock lämna sin ansökan samtidigt.

 

Om stödet uppgår till 100 000 kronor eller mer krävs ett yttrande från auktoriserad eller godkänd revisor.

 

Det föreslås begränsningar i möjligheten att få stöd om företaget eller dess moderföretag verkställer eller beslutar om vinstutdelning eller motsvarande från mars 2020 till juni 2021.

 

Stöd får inte lämnas exempelvis om företaget vid tidpunkten för prövningen har restförda skatte- eller avgiftsskulder, näringsförbud eller är på obestånd. Stöd lämnas inte heller om företaget eller ett koncernbolag finns upptaget på EU eller OECD:s förteckning över jurisdiktioner som anses vara icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet, s.k. skatteparadis.

 

Beslut om omställningsstöd fattas av Skatteverket och stödet betalas ut genom kreditering av skattekontot. Ett företag blir återbetalningsskyldigt för det omställningsstöd som har betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp. Företaget har även en anmälningsplikt vid ändrade förhållanden.

 

Skatteverket ges omfattande möjligheter till utredning och kontroll, däribland revision. Dessutom införs ett särskilt brott kallat omställningsstödsbrott. Den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden och på så sätt orsakar fara för att omställningsstöd felaktigt betalas ut eller betalas ut med ett för högt belopp, kan dömas för omställningsstödsbrott till fängelse i högst två år. Straffet för grovt omställningsstödsbrott ska vara fängelse lägst sex månader och högst sex år.