Likviditetsförstärkning genom ”Coronaanstånd”

Företag kan få anstånd med betalning av sociala avgifter, källskatt och moms. Anstånd kan lämnas för tre månaders skatteinbetalningar och som längst får man anstånd med betalningen i 12 månader. Reglerna trädde ikraft 7 april men tillämpas från 1 januari, vilket innebär att det går att söka återbetalning av redan inbetalad skatt 2020.

 

Anståndet måste avse tid mellan januari och september 2020. Med det menas skatter och avgifter som ni redovisar för de här månaderna. Den första månaden ni kan få anstånd för är januari 2020, det vill säga den moms ni redovisade senast 12 mars (om ni redovisar varje månad) eller de arbetsgivaravgifter/avdragen skatt ni redovisade i februari. Det är alltså inte när skatten och avgifterna betalas som avgör ifall ni kan få anstånd med den, utan vilken månad den avser.

 

Anstånd beviljas endast företag som inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa eller har stora skatteskulder.

 

Innan anstånd söks rekommenderar vi dock att du ser över effekterna av ett anstånd och om det finns andra möjligheter till likviditetsförstärkning, t.ex. genom banklån eller återbetalning av tidigare inbetald preliminärskatt (se nedan). ”Coronanstånden” är nämligen förenade med en kostnadsränta om 1,25% och efter sex månader tas även en anståndsavgift om 0,2 % per påbörjad månad ut. När du jämför kostnaden för ett lån med ”Coronaanstånd” så behöver du tänka på att anståndsavgiften och kostnadsräntan inte är avdragsgilla, till skillnad från de flesta andra räntor. Kostnaden bör därför jämföras med en avdragsgill ränta om 3,1 % per år eller 1,6 % under det första halvåret (uttryckt som årsränta).

 

Utöver detta är det en god idé att se över de preliminära skatteinbetalningarna för 2020 alternativt möjligheten till förtidsåterbetalning av 2019 års preliminära skatt (vid kalenderår måste detta ansökas om senast 30 juni 2020).