Utökad avsättning till periodiseringsfond

Om full avsättning görs och företagaren har haft debiterad preliminärskatt under 2019 så återbetalas denna till företagaren. Återbetalningen kan ske antingen genom skatteåterbäring (efter slutskattebesked) eller genom ansökan om förtidsåterbetalning. Förtidsåterbetalning görs om en ändrad preliminärskattedeklaration för 2019 upprättas och lämnas innan 30 juni 2020, deklarationen kan lämnas digitalt hos Skatteverket.

 

En avsättning till periodiseringsfond påverkar inte beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst, detsamma gäller återföringen. Sjukpenninggrundande inkomst är betydande för sjukpenning och föräldrapenning. Övriga socialförsäkringsförmåner som pension och a-kassa kan dock påverkas av avsättningen.

 

I sammanhanget är det värt att notera att periodiseringsfonden måste återföras inom sex år enligt vanliga regler. Återföringen kan inte räntefördelas vilket innebär att återföringen kan bli kostsam för dig. Det finns nämligen i stort sett endast tre alternativ för återföringen; antingen görs en ny avsättning med maximalt 30 % av resultatet innan avsättning och resterande del beskattas. Eller så sätts resultatet av till expansionsfond med 22 % skatt (detta förutsätter att kapitalunderlaget tillåter detta). Det sista alternativet är att skatta fram hela återföringen. Eftersom resultat av näringsverksamhet läggs på toppen av övrig förvärvsinkomst och även är underlag för socialavgifter kan återföringen då beskattas med uppemot 70 %.