Styrelsearvoden beskattas som lön

Med anledning av domen har Skatteverket gått ut med att de ändrar sin praxis från 2009. Ändringen gäller både för fakturering från juridisk person och från enskild näringsverksamhet.

 

När det gäller redan ingångna avtal, där styrelseledamoten uppfyllt vissa kriterier, fakturerar via bolag och där arvodena som betalas ut avser innevarande räkenskapsår hos bolaget, kommer dessa normalt att kunna fortlöpa under en övergångsperiod utan beskattningskonsekvenser. Det gäller dock enbart avtal som ingåtts före HFD:s dom, det vill säga före 20 juni 2017.

 

För dig som vill veta mer:

Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 278-17

Skatteverket dnr 202 278405-17/111

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat.