Skattemässiga effekter vid lån till eget eller närståendes bolag

Ibland räcker inte dessa åtgärder heller till för att klara krisen och som ägare kan du därför ställas för alternativet att avveckla bolaget eller tillskjuta pengar. Om du väljer att tillskjuta pengar – vad händer då om bolaget skulle gå i konkurs i ett senare läge? Och vad gäller om du ställer upp med lån till närståendes bolag?

 

När det gäller lån till ditt egna bolag är förlust på sådan fordran avdragsgill i inkomstslaget kapital för det fall bolaget skulle gå i konkurs, detta gäller under förutsättning att det kan anses vara affärsmässigt motiverat att låna ut till ditt bolag – vilket lån till eget bolag i de flesta fall anses vara enligt Skatteverket. En förlust på fordringar eller villkorade aktieägartillskott är avdragsgill till 70 % mot övriga intäkter i kapital och om detta inte finns medges en skattereduktion om ca 14-21 % (beroende på förlustens storlek och övriga kapitalinkomster) mot övriga skatter.

 

Värdet av ovillkorade aktieägartillskott läggs till anskaffningsvärdet på aktierna och vid en konkurs medges avdrag för aktiernas anskaffningsvärde. Om du har några vinster på tex marknadsnoterade aktier kan 66 % (2/3) av anskaffningsvärdet kvittas mot sådana vinster, i övriga fall är 46 % (66*70%) avdragsgill mot övriga kapitalinkomster och om detta inte finns medges en skattereduktion om ca 9-13% (beroende på förlustens storlek och övriga kapitalinkomster) mot övriga skatter.

 

Avdragstidpunkten för förluster beror på om det är en förlust på fordran, villkorat aktieägartillskott eller ovillkorat aktieägartillskott. Fordringar och ovillkorade aktieägartillskott anses avyttrade i samband med en konkurs och avdrag beviljas (under ovanstående förutsättningar) samma år som konkursen beslutas. Villkorade aktieägartillskott anses emellertid inte avyttrade vid konkursen vilket innebär att det krävs en avyttring av tillskottsgivarens fordran på bolaget. Det är således möjligt att planera en avyttring av tillskottet så att det finns inkomster av kapital att kvitta förlusten mot.

 

Lån till, eller borgen för, närståendes bolag anses i de flesta fall inte affärsmässigt motiverat vilket innebär att en förlust på fordran på närståendes bolag inte är avdragsgill i inkomstdeklarationen. Om en närståendes bolag är i behov av tillskott bör du som långivare antingen låna ut till närstående (som i sin tur lånar ut till sitt aktiebolag) eller köpa in dig i bolaget. Vid utlåning till närstående medges inget avdrag för eventuell förlust för dig som långivare, men aktieägaren får avdrag för förlust på fordran på sitt bolag enligt samma principer som anges ovan. Om du köper in dig i bolaget så anses lånet ofta affärsmässigt enligt principerna ovan.