Stöd för kompetensutveckling vid korttidsarbete

Från och med den 1 januari 2021 kan en arbetsgivare som ordnar kompetensinsatser under den arbetsbefriade tiden vid korttidsarbete också få ersättning för kostnader för sådana insatser. Det gäller under förutsättning att villkoren för kompetensinsatserna regleras i ett lokalt kollektivavtal eller i ett skriftligt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Med kompetensinsatser avses insatser som syftar till att höja eller validera kompetensen hos en arbetstagare.

 

Ersättning
Staten ersätter 60 procent av kostnaden för kompetensinsatser som utförs under en del av eller hela den tid som frigörs vid korttidsarbete under stödperioden. Ersättningens storlek är begränsad till ett visst högsta belopp per arbetstagare och varierar mellan 10 000 – 40 000 kr.

 

Ansökan
Ansökan om preliminär ersättning görs hos Tillväxtverket senast inom två månader från utgången av den sista stödmånaden under stödperioden. Ansökan som avser månaderna januari – juni 2021 kan lämnas in till Tillväxtverket under perioden 1 april 2021 – 31 augusti 2021.

 

Avstämning
En avstämning ska göras vid utgången av den tredje månaden från den tidpunkt  då stödperioden löpt ut. Då ska arbetsgivaren redovisa underlag för kostnaderna till Tillväxtverket, och till sist beräknas den slutliga ersättningen utifrån de faktiska kostnaderna för de enskilda kompetensinsatserna.