Lägre socialavgifter efter sommaren

Förlängning av sk. växa-stöd

Du som inte har haft någon anställd tidigare kan få lägre arbetsgivaravgifter när du låter företaget växa genom att anställa en person. Enskilda näringsidkare, handelsbolag med två delägare och aktiebolag som inte betalt ut lön till mer än en delägare eller företagsledare kan nämligen få nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställde (efter delägaren). Under 12 månader betalar du bara ålderspensionsavgiften (10,21%) på den del av lönen till den först anställde som understiger 25 000 kr, anställningen måste avse minst 3 månader och minst 20 h/vecka. Genom vårändringsbudgeten föreslås perioden för nedsättning förlängas från 12 till 24 månader. Om förslaget går igenom gäller det för ersättningar efter 31 juli 2019 och tillämpas på anställningar som påbörjats efter 28 februari 2018.

 

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

Du som anställer personer som vid årets ingång fyllt 15 år men inte 18 år föreslås få sänkta arbetsgivaravgifter. Nedsättningen som innebär att du endast betalar ålderspensionsavgiften (10,21%) på ersättning upp till 25 000 kr för dessa personer föreslås börja gälla för ersättningar som betalas ut efter 31 juli 2019.

 

Slopad särskild löneskatt för äldre

Den 1 januari 2016 infördes en särskild löneskatt om 6,15 % som ska betalas på ersättningar som avser lön, arvoden, förmåner mm till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år. Riksdagen har nu beslutat att avskaffa den särskilda löneskatten för äldre, ersättningar som betalas ut efter den 30 juni 2019 kommer därmed endast att belastas med 10,21 % i socialavgifter (0 % för personer födda 1937 eller tidigare).

 

Övriga skatteförslag

  • Flygskatten behålls
  • Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet införs
  • Skattereduktion för fackföreningsavgifter avskaffas
  • Fryst omräkning för bensin- och dieselskatt
  • Höjda miljöskatter
  • Sänkt moms på e-publikationer
  • Höjt tak för rutavdrag
  • Likvärdiga villkor vid generationsskiften i fåmansföretag